Przejdź do treści

KONKURS „WEEKEND Z RIA”

Czas trwania konkursu 10.06.2024-30.06.2024

„Weekend z RIA” Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Weekend z RIA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest RIA sp. z o.o. z siedzibą w Jamnicy 160

(39-410), KRS 0000983003, REGON 180671878, NIP 8672225672, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10.06.2024r. do 30.06.2024r.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy kat. B.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem, członkowie rodzin pracowników Organizatora, podwykonawcy lub współpracownicy Organizatora.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.ria.com.pl oraz w siedzibie Organizatora

II. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 10.06.2024 r. do 30.06.2024 r. Należy polubić fanpage organizatora na https://www.facebook.com/RIAMultisalon oraz dodać komentarz ze zdjęciem i tekstem konkursowym

pod postem konkursowym.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne a rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić w każdej chwili.

3. Uczestnik poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym bierze udział w konkursie i akceptuje warunki Regulaminu. Zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W dniu 05.07.2024 o godzinie 12.00 przedstawiciel Organizatora ogłosi, które zgłoszenie zostało wybrane jako najciekawsze i kto (imię i nazwisko) jest autorem tego hasła. Osoba ta otrzyma nagrodę konkursową. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Organizatora www.ria.com.pl i na jego profilu Facebook (zostanie oznaczony). Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony wiadomością na Facebooku.

III. NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest użyczenie przez Organizatora samochód marki FIAT model 600e oraz rejs żaglówką po jeziorze Tarnobrzeskim. Realizacja Nagrody w części dotyczącej użyczenia samochodu na weekend, zostanie zrealizowana na podstawie odrębnej umowy użyczenia. Użyczenie samochodu nastąpi w ustalonym terminie od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 10:00 z limitem 400 kilometrów.

2. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na podanie oraz opublikowanie (w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora) imienia i nazwiska.

3. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie ustalonym ze Zwycięzcą i zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę ani na jakikolwiek inny ekwiwalent. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności zamianę marki lub modelu samochodu, oraz w innych przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody zostanie oznaczony w poście z prośbą o kontakt z Organizatorem. Zwycięzca zobowiązany jest do stawienia w siedzibie firmy RIA w celu odebrania nagrody oraz dokonania wszelkich formalności.

7. Auto będące przedmiotem Nagrody, będzie do odbioru w siedzibie Organizatora. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie z Organizatorem umowy regulującej wydanie, sposób korzystania, ubezpieczenia oraz zwrotu Nagrody oraz okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy.

8. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 i 7 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, nie zawarcia umowy z Organizatorem, o której mowa w ust. 7 powyżej w terminie umożliwiającym skorzystanie z Nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do jej otrzymania.

IV. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanej Nagrody przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

5. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyznania ewentualnie wygranej nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z późn.zm.).

4. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.